Figyelem! Az oldal teljeskörű használatához, engedélyezze böngészőjében a Javascript használatát!

Változások 2016- Környezetvédelmi Termékdíj

2016 január 1.-től hatályos a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.)módosítása.

Több szempontból is egyszerűsítést jelent a módosítás.

 • Az egyéni hulladékkezelést választók éves bevallási (tárgyévet követő év április 20. napjáig) és előlegfizetési (tárgyév december 20-ig az adott termék vagy anyagáramra vonatkozóan bevallott termékdíj összegének  95%-a, amelyben figyelembe kell venni az erre az időszakra vonatkozóan elfogadott önellenőrzés, pótlólag benyújtott bevallás alapján befizetett vagy visszafizetett összeget is) a kötelezettségének bevezetése.

 • A gépjárművekre is kiterjesztették az átalánydíj fizetés lehetőségét.

  Ezt negyedévenként külön erre rendszeresített nyomtatványon teheti meg a kötelezett. A termékdíjköteles alkotórészek, tartozékok tömegét és a fizetendő átalány összegét a Ktdt. 4. melléklete tartalmazza.

 • A számlazáradékolással kapcsolatban a Ktdt. 13.§ (1) bekezdésének módosításával a csomagolószer és a reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor a továbbiakban nem lesz kötelező számlán való feltüntetés.

 • A reklámhordozók esetén adható nyilatkozatokkal kapcsolatban tisztázza, hogy
  „Amennyiben a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv szerződéses partnere a nyomda megrendelője, abban az esetben a megrendelőnek a Ktdt. 27/A. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata megtétele előtt be kell szereznie a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megrendelt áru a Ktdt. 2. § 26. pont b) alpontjában meghatározott feltételeknek megfelel.”

Fontosabb fogalom módosítások és új fogalmak:

 • A csomagolással kapcsolatban

 • A csomagolás fogalmának kiegészítésével pontosították a meghatározást.
  A csomagoolás és a csomagoló szer fogalmának tisztázása
  Összhangba kerültek a hulladékgazdálkodási törvényben foglaltakkal.

o   csomagolás alkotóeleme: olyan alkotórész, amelyből a csomagolás vagy a csomagolás-összetevő készül, és amely kézzel vagy egyszerű mechanikai eszközzel a csomagolástól vagy a csomagolás-összetevőtől nem választható el;

o   csomagolás-összetevő: a csomagolás olyan része, amely kézzel vagy egyszerű mechanikai eszközzel a csomagolástól elválasztható;

o   csomagolás része: a csomagolás alkotóeleme és a csomagolás összetevője;

 • alapanyagként történő felhasználás: a termékdíjköteles termék oly módon történő felhasználása, amely során a termékdíjköteles termék a technológiai eljárás szerint épül be egy másik termékbe, egyéb kőolajtermék esetén elveszítve az eredeti tulajdonságait;

 • építési termék: a 305/2011/EU rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti építési termék;

 • gépjármű: a 8703 vtsz. – kivéve a 8703 10 alszám alá tartozó termékek – és a 8711 vtsz. alá tartozó termék, kivéve a segédmotorral felszerelt kerékpárt és az oldalkocsit;

 • kézműipari termék: a kézműipari tevékenység keretében előállított termék;

 • termékdíjátalány:
  a) a csekély mennyiségű kibocsátó,
  b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU Európai Parlament és Tanács rendelete szerinti mezőgazdasági termelő kötelezett, továbbá
  c) a gépjármű alkotórészeként, tartozékaként termékdíjköteles terméket belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő kötelezett
  számára meghatározott díjfizetési kötelezettség;

 • újrahasználható csomagolószer: olyan csomagolószer, amely az MSZ EN 13429:2004 Csomagolás – Újrahasználat szerinti szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás alapján alkalmas csomagolásként történő többszöri felhasználásra;

 • vámtarifaszám: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, a Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2010. január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályai alapján megállapított, a tanácsi rendelet I. melléklete szerinti áruazonosító szám;

Néhány fogalom hatályát vesztette:

 • Termékdíj nettó összege
 • A továbbiakban a Ht. szerint értelmezendő:
  o   anyagában történő hasznosítás
  o   ártalmatlanítás
  o   hasznosítás
  o   közvetítő